Publicerat

IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har undersökt hur resurseffektiva de svenska livsmedelstransporterna är – och vad som behöver göras för att göra transporterna hållbarare och resurssmartare i framtiden.

Fakta och trender mot 2050 tar upp utmaningar för ökad resurs-effektivisering men också möjligheter, såsom de teknologiska framsteg som görs.


Även avvägningsproblematiken tas upp, såsom valet mellan effektivare resursanvändning och lönsamhet på kort sikt,liksom det väsentliga att förstå hur dynamiska dagens affärsmodeller måste vara.

Sex ämnesområden för policy-utveckling tas upp:

  1. Kartläggning av flöden
  2. Branschöverskridande samarbeten
  3. Skapa spårbarhet och för-beredelse för reparation, renovering och återanvändning
  4. Ökad nyttjandegrad genom bl a delningsekonomi och tjänste-fiering
  5. Välfungerande marknader för sekundära råmaterial samt insamlingsstrukturer
  6. Ökad användning av återvunnet och förnybart material.


Förhoppningen är att rapporten ska leda till aktiva åtgärder för vidareutvecklade och nya policyer från regering och andra aktörer.

I rapporterna ingår såväl den grundläggande lägesbeskrivningen och framtidsanalysen för branschen som flödeskartläggning av textilflödet och därmed förknippade förslag till affärsmodeller.


Dessutom föreslås ett antal policyåtgärder inför framtiden, och branschen lägger fram sin vision för ökad resurseffektivitet inför framtiden. Mycket återstår att göra, men denna rapport ger några förslag till hur resurseffektiviteten kan öka inför framtiden.

Ekonomiekot 6 november 2019

Genom hittills unika kartläggningar av de svenska resursflödena för bio-råvaror, betong, stål, textil och livsmedel (med fosfor) analyserar projektet utmaningar och möjligheter kring dagens materialanvändning. Svinn och spill kartläggs, och synergier gentemot andra flöden och branscher presenteras.


Olika affärsmöjligheter beskrivs, och åtgärdsförslag ges i vissa fall för att möjligheterna ska kunna realiseras.

Copyright 2013. AboutFuture. All rights reserved.