Projekt

Två presentationer kommer att hållas under Transportforum 2020.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) projekt "Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi"

För att uppnå effektivare resursanvändning behövs en systemövergripande bild över samhällets resursflöden. Att effektivisera materialhantering och hitta nya affärsmöjligheter är en förutsättning för att övergå från ett linjärt materialflöde till ett cirkulärt. Ett helhetsgrepp där producent – användare – återvinnare – ny producent inkluderas i produktionskedjan är nödvändigt. Detta kräver samarbete mellan olika aktörer såväl som en förändring av regelverk för att skapa incitament och marknadsförutsättningar, ökad digitalisering, innovationer och nya affärsmodeller med resurseffektivitet i fokus.


Projektet har fem delprojekt - mobilitet, plast, textil, matsvinn och delning av lokaler. AboutFuture projektleder delprojekt mobilitet.


Projektet pågår under 2018–2020.

IVAs projekt "Resurseffektiva affärsmodeller - Stärkt konkurrenskraft"

Den globala befolkningsökningen och en växande medelklass ökar trycket på att hantera jordens resurser på ett nytt sätt.


Näringslivet har alla förutsättningar att spela en nyckelroll i denna förändringsprocess. Genom att utveckla resurseffektiva och lönsamma affärsmodeller bidrar de till uthållig, hållbar tillväxt. 

Projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft engagerade cirka 45 företag inom fem branscher (insatsvaror, infrastruktur, kapitalvaror, konsumentprodukter och livsmedel). AboutFuture var projektledare för arbetsgruppen kapital/sällanköpsvaror.


Tre rapporter levererades (länk till rapporterna finns nedan):


  1. Fakta och trender mot 2050, beskriver resursutmaningen mot år 2050, då vi kommer vara 9 miljarder människor på jorden med betydligt fler som lever i medelklassen. Helt enkelt en beskrivning om varför vi behöver arbeta med resurseffektivitet.
  2. Färdvägar mot 2050, granskar fem materialflöden som exempel från de fem branscher vi har haft med i projektet för att se var läckor finns och var nya affärsmöjligheter kan uppstå, och
  3. Policyutveckling mot 2025, där branscharbetsgrupperna tittat på behovet av systemperspektiv, mätbara mål samt hinder mot att nå målen. 


Utöver de tre rapporterna från projektet publiceras en rapport för varje bransch. 


Projektet pågick under 2014–2016.

Djursholms Ridklubb och AboutFuture vann 1:a pris


AboutFuture antog Antonia Ax:son Johnson och Lövsta Future Challenges utmaning att genomföra hästtävlingar mer klimatsmarta. Vinnare blev Djursholms Ridklubb – som tog fram ett helt koncept för sina elittävlingar i dressyr.


”Det vinnande bidraget tar ett ambitiöst helhetsgrepp och försöker inte bara minska det egna arrangemangets klimatpåverkan utan även sprida ringar på vattnet och öka miljömedvetenheten både hos utställare, tävlande och besökande publik. Det är ett sammanhållet koncept som imponerat på juryn och som vi tror kommer att inspirera även andra tävlingsarrangörer att ta ansvar för en hållbar utveckling inom ridsporten.”


Copyright 2013. AboutFuture. All rights reserved.